Huiswerk

Wat verstaan we onder ‘huiswerk’?

Huiswerk is het totaal van alle taken, werken en lessen die door de klasleerkracht aan de leerlingen worden opgegeven om 'thuis' (= naschools) af te werken.

 

Onze visie

Het is de bedoeling dat onze kinderen leren plannen, organiseren, uitvoeren en zichzelf evalueren. Via de aanzetten in de klas stimuleren wij de kinderen om thuis verder zelfstandig te werken. Tegelijkertijd vinden wij het belangrijk dat leerlingen een werkattitude aanleren en op een zelfstandige manier de aangebrachte leerinhouden verwerken en inoefenen. Dit proces is niet voor alle kinderen even gemakkelijk. Daarom zetten wij ons in om de kinderen in de klas een goede leerhouding bij te brengen en te leren plannen. Lessen en taken worden niet zomaar gauw in het agenda genoteerd, maar in de klas wordt met de leerlingen zorgvuldig besproken hoe ze geleerd en/of gemaakt moeten worden (= leren leren).

 

Agenda

Het gebruik van de klasagenda zien wij als een middel om te leren plannen en om aan de ouders te laten weten waarmee het kind bezig is.Het invullen en/of bespreken van de agenda gebeurt doorgaans tijdens onze naschoolse les. Deze vindt plaats iedere dag, behalve op woensdag, plaats tussen 15.10 en 15.45u.In deze les zetten we de kinderen op weg naar het zelfstandig aanpakken van taken en lessen, maar er is veel gelegenheid tot hulp vanwege de leerkracht. Het is dus een proces dat nog sterk begeleid wordt door de leerkracht. Tijdens het naschools lesuur in de derde graad ligt de nadruk op verdieping in de leerstof Frans. Verder wordt in de derde graad, met het oog op de nakende overgang naar het middelbaar, meer en meer de nadruk gelegd op het zelfstandig plannen van de lessen. Dit natuurlijk nog altijd sterk gestuurd in een veilige klasomgeving.In de klasagenda wordt gewerkt met duidelijke pictogrammen, waarvan de kinderen de betekenis kennen. Deze pictogrammen variëren in per leerjaar. Ze zijn een hulpmiddel bij het plannen van lessen en taken.

 

Voorbeelden van opdrachten

Voorbeelden van opdrachten die men kan verwachten : toepassingen taal of rekenen, w.o.-lessen, een opzoekopdracht rond een bepaald thema, een spreekbeurt voorbereiden, prenten of materiaal verzamelen, een boekbespreking maken,…

Verwachtingen

De opgegeven taak dient tegen de volgende of andere afgesproken dag netjes in orde te zijn. Gebeurt dit niet, dan zullen er maatregelen volgen die erop gericht zijn de attitude van het kind bij te sturen. 

Vanaf het derde leerjaar worden lessen in de meeste gevallen tot ongeveer een week op voorhand opgegeven, zodat de kinderen leren plannen en voldoende tijd hebben om te studeren (zonder teveel tijdsdruk).

We verwachten dat het kind het huiswerk kan afwerken in een rustige omgeving. Teveel afleiding moet daarbij vermeden worden. 

Het kind mag niet te lang met het huiswerk bezig zijn. Hoelang is natuurlijk afhankelijk van het leerjaar. En ook al is dit erg verschillend voor elk kind, toch mag het kind geen uren tijd aan het huistaken en lessen spenderen. Dit is niet de bedoeling van huiswerk. Indien dit toch meermaals blijkt voor te komen, neemt men best contact op met de klasleerkracht, zodat we aangepast werk kunnen voorzien.

Frequentie van huiswerk

Kinderen in een eerste en tweede graad krijgen meestal drie keer per week huiswerk, en dit op maandag, dinsdag en donderdag. In een eerste en tweede leerjaar krijgen de kinderen vooral te maken met reken- en/of taalhuiswerk (letters of woordjes lezen, tekstjes lezen, rekenoefeningen). In de eerste graad is het ook van groot belang om het lezen en de maaltafels te onderhouden.

De kinderen van een derde en vierde leerjaar krijgen vooral te maken met reken- en/of taalhuiswerk of huiswerk in verband met wereldoriëntatie.  Een opzoekopdracht kan ook.  

In een derde graad krijgen de kinderen meestal vaker huiswerk per week. Dat kan in principe alle dagen zijn, al zou het toch beduidend minder moeten zijn op woensdag en vrijdag. Hier krijgen de kinderen eveneens reken- en/of taalhuiswerk, maar ook Franse woordjes oefenen, opzoektaken, boekbesprekingen maken, opzoekwerk op de computer of andere taken waaraan op een langere termijn moet gewerkt worden.

 

Taak van de ouders

We verwachten niet dat ouders het huiswerk verbeteren. We verwachten van onze ouders een gezonde, ‘coachende’ houding tegenover het huiswerk. Eventuele problemen met het huiswerk hoeft u niet op te lossen. Meld dit aan de klasleerkracht, via een korte nota.

Team Klim Op is van mening dat een kind na een lange schooldag in de gelegenheid moet zijn om te spelen en te ontspannen. Daarnaast willen we onze kinderen een correcte leer- en werkhouding aanmeten.

Huiswerk ligt in het verlengde van het leerproces dat in de klas is gestart. Het vormt als het ware de brug tussen ouders en school. 

back.png