Financiën en facturatie

Betalingen / bijdrageregeling voor ouders

 

DUIDING

Vanaf 1 september 2008 werd de scherpe maximumfactuur in het basisonderwijs ingevoerd. De kosteloosheid van het onderwijs in Vlaanderen blijft absoluut gewaarborgd.

 

Waarborg voor kosteloos onderwijs, bepaald door het decreet basisonderwijs:

 • De school vraagt geen inschrijvingsgeld en geen bijdrage voor het gebruik van didactisch materiaal.

 • Alle materialen worden gratis aangeboden. Wat het schrijfgerief betreft, krijgen alle leerlingen een startset: potlood, balpen of vulpen, liniaal, gom en lijmstift. Wie roekeloos omgaat met dit materiaal (frequent verlies of schade) zal zelf instaan voor vervanging.

 • De ouders zorgen voor een stevige boekentas om boeken en schriften te beschermen.

 • De school stelt andere materialen als passers, vergrootglazen, kompassen, rekenmachines, enz. gratis ter beschikking van de leerlingen. Ze blijven wel eigendom van de school.

 

Wat kan wel aangerekend worden?

Het decreet voorziet dat de lagere school:

 • een scherpe maximumfactuur van 90 EUR kan aanrekenen, om de kosten te dekken die verbonden zijn aan activiteiten of materialen voor het behalen van de decretaal opgelegde eindtermen.

 • een minder scherpe maximumfactuur van 440 EUR (over 6 jaren lager onderwijs) kan aanrekenen voor de kosten van één- of meerdaagse activiteiten en uitstappen tijdens de schooluren.

 

BEREKENING

Bijdrage binnen de scherpe maximumfactuur van 90 EUR per schooljaar

(= het geïndexeerde bedrag vanaf sept. 2019):

 • het vervoer en de toegangsprijs bij pedagogisch-didactische uitstappen

 • deelnamekosten bij sportieve of culturele activiteiten (theater, MOEV,  workshops, ICO-dag)

 • sportuitrusting (maximum 2x turnpak bestaande uit broekje en T-shirt) en fluovestjes (2x)

 • kosten voor occasionele activiteiten, projecten, feestactiviteiten

 • bijdrage in het zwemonderricht (vervoer, huur zwembad, lesgevers)

 

Bijdrage binnen de minder scherpe maximumfactuur van maximum 440 EUR over de 6 schooljaren heen.

 • Meerdaagse uitstappen (tweejaarlijks):

  • L1 + L2: Boerderijklas (3 dagen) : maximum 95 euro, verspreid over drie schoolfacturen

  • L3 + L4: Zeeklassen (4 dagen): maximum 150 euro, verspreid over drie schoolfacturen

  • L5 + L6: Stadsklassen (3 dagen): maximum 115 euro, verspreid over drie schoolfacturen

 

Deze bedragen zijn inclusief korting, dankzij de activiteiten die de Vriendenkring en de school organiseren om de prijs te helpen drukken.  

 • Eendaagse uitstappen (tweejaarlijks; eenmalig te betalen op factuur Pasen): 20 EUR / schooljaar, dus  60 EUR op zes schooljaren.

Totaalbedrag op 6 schooljaren:  360 + 60 = 420 euro

 

Bijdrage voor facultatieve uitgaven (niet opgenomen in de maximumfactuur)

 • Middagtoezicht (vanaf 01/09/2019):

  • 10- beurtenkaart (0,50 EUR/beurt) :       5 EUR

  • Jaarabonnement (voordeeltarief) :         65 EUR

Uitgaande van 130 middagen. Op dit abonnement is geen terugbetaling mogelijk. Het wordt als volgt verrekend: 25 EUR (december), 20 EUR (Pasen), 20 EUR (juni)

 • Nieuwjaarsbrieven : prijs van de uitgever

 • Abonnementen op tijdschriften : prijs wordt bepaald door de uitgevers.

 • Steunacties (bv. Vriendenkring, sponsortocht): het staat de ouders vrij deze acties financieel te steunen.  Afrekening gebeurt contant.

 

FACTURATIE

 • Afrekeningen gebeuren via onze schoolrekening.  Ouders ontvangen drie keer per jaar een factuur:  in januari, omstreeks Pasen en in juni. Voor onkosten aangaande de maximumfactuur worden verder geen details gegeven.

 

 • De kosten worden als volgt gespreid over het schooljaar:

 

Schooljaar zonder meerdaagse uitstappen:

 • januari: factuur klassen 1 - 6: 30 euro

 • Pasen: factuur klassen 1 - 6: 30 euro + 20 euro (schooluitstappen)

 • juni: factuur klassen 1 - 6: 30 euro

Schooljaar MET meerdaagse uitstappen:

 • januari:

factuur klassen 1 – 2 : 30 euro + 45 euro

factuur klassen 3 - 4 : 30 euro + 55 euro

factuur klassen 5 - 6 : 30 euro + 50 euro

 • Pasen:

factuur klassen 1 – 2 : 30 euro + 35 euro

factuur klassen 3 - 4 : 30 euro + 50 euro

factuur klassen 5 - 6 : 30 euro + 40 euro

 • juni:

factuur klassen 1 – 2 : 30 euro + 20 euro

factuur klassen 3 - 4 : 30 euro + 45 euro

factuur klassen 5 - 6 : 30 euro + 25 euro

 

 • De facultatieve kosten worden op de passende factuur (periode) in rekening gebracht.

 • De facturen worden verstuurd, geïnd en opgevolgd door het gemeentebestuur Wuustwezel (dienst financiën)

 

 

Schooltoelagen Vlaamse overheid

Op 1 januari 2019 is het Groeipakket van start gegaan: de vernieuwde kinderbijslag. De huidige schooltoelagen (toelage voor kleuter-, lager en secundair onderwijs) worden vanaf schooljaar 2019-2020 vervangen door de schooltoeslag en worden dus geïntegreerd in dat Groeipakket.

De afdeling Studietoelagen staat vanaf dan enkel nog in voor de studietoelagen voor studenten in het hoger onderwijs.

Ben je een leerling in het kleuter, lager of secundair onderwijs , dan geldt het volgende: ?

 • Je moet vanaf schooljaar 2019-2020 geen aanvraag meer indienen bij de afdeling Studietoelagen. De berekening en uitbetaling van de schooltoeslag zal gebeuren via je uitbetaler van het Groeipakket (het vroegere kinderbijslagfonds).

 • Al je vragen over de schooltoeslag kan je stellen via info@groeipakket.be. Ook op www.groeipakket.be vind je heel wat informatie.

gent.jpg
back.png