Afwezigheden

Elke afwezigheid moet met een schriftelijke verklaring (briefje) gewettigd worden. Deze briefjes bewaren de leerlingen steeds in hun boekentas, agenda of kaft.  Ouders mogen per schooljaar vier ziektebriefjes zelf invullen. Vanaf het vijfde ziektebriefje is er steeds een wettiging nodig door de dokter. 

Ook als een leerling meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen afwezig is moet er een medisch attest aan de school bezorgd worden.

Als uw kind ‘s morgens ziek is, krijgen we graag een berichtje (vanaf 8.15u).

U bezorgt ons zo snel mogelijk (indien mogelijk dezelfde dag) het afwezigheidbriefje.

De leerkrachten bewaren alle ziektebriefjes en attesten chronologisch in hun aanwezigheidsdossier.

In het schoolreglement is de volledige versie van het departement onderwijs

i.v.m. afwezigheden te lezen.

 

back.png
49552362312_968d1d3ca9_c.jpg
 

De opvang is voor kindjes van 2,5 tot en met 12 jaar.

De locaties zijn open van 7u 's morgens tot de school begint en van het einde van de school tot 18u30.

Schoolvrije dagen: reservatie vragen bij de kinderbegeleiders in de opvang.

Voor- en naschoolse opvang: geen reservatie nodig.

In de vakanties: online reserveren.

Adres: Gasthuisdreef 6A te Wuustwezel, tel 03 669 91 65

Meer info op: www.landelijkekinderopvang.be

Buitenschoolse opvang

 

Onze school werkt samen met de Landelijke Kinderopvang. Zij verzorgen opvang voor en na de schooluren, op woensdagnamiddagen, op schoolvrije dagen en in de schoolvakanties.

 

Naschoolse les

 

Maandag , dinsdag, donderdag en vrijdag is er telkens van 15.10u tot 15.45u naschoolse les en studiebegeleiding. De kinderen kunnen dan hun huiswerk maken, lessen leren onder begeleiding of ze worden bijgewerkt voor Frans, taal of een ander vak. Deze naschoolse lessen zijn gratis voor de ouders.

Keuze levensbeschouwing

 

In het officieel onderwijs wordt de keuze van de ouders en leerlingen i.v.m. hun levensbeschouwelijke opvattingen wettelijk gegarandeerd. Voor 8 september zijn de betrokken personen verplicht hun keuze kenbaar te maken voor wat betreft hun levensbeschouwing. Eens deze keuze bekend is, hoeft ze niet meer ieder schooljaar vernieuwd te worden, tenzij ouders hun keuze wensen aan te passen. Dat kan, maar steeds voor 8 september van elk nieuw schooljaar.
Na schriftelijke aanvraag voor 8 september kan een leerling ook vrijgesteld worden van het volgen van een cursus godsdienst of zedenleer. Deze lesuren zullen dan gebruikt worden voor studie van de eigen religie, filosofie of moraal.
Doorgaans worden de vakken godsdienst en zedenleer gegeven door bijzondere leerkrachten, dus niet door de klastitularis (zie 'schoolteam')

 

Oudercontacten

 

Elk schooljaar worden er verschillende oudercontacten georgani­seerd.

Begin september worden de ouders uitgenodigd voor een algemene infoavond.  In De ouders kunnen ook persoonlijk kennismaken met de nieuwe leerkracht van hun kind als ze dat wensen.

Op verschillende andere momenten in het schooljaar zijn er individu­ele contacten over de vorderingen van uw kind.   Deze worden aangekondigd op het Prikbord en de ouders worden uitgenodigd via een brief.

Na ieder rapport is er de mogelijkheid tot oudercontact, indien de leerkracht, de zorgcoördinator of de ouders dit nodig achten.

Opgelet: het is de bedoeling dat er voor gescheiden ouders slechts één oudercontact georganiseerd wordt!

Ook als de ouders andere problemen dan louter op vlak van leren ondervinden met hun kind, is het raadzaam spoedig een afspraak te maken met de school. 

Ouders en school kunnen niet zonder elkaar

 

Samen zijn we verantwoordelijk voor het welbevinden en de gezonde ontwikkeling van uw kind. Daarom moeten we elkaar duidelijke en eerlijke informatie bezorgen. Relevante info over de thuissituatie kan belangrijk zijn om goed in te kunnen spelen op de gevoelens van uw kind.  Van ons mag u verwachten dat we u zo duidelijk mogelijk inlichten over de vorderingen van uw kind.

 

Ouders zijn ook actief op school. Ze helpen met lezen, vervoer, knutselen of andere activiteiten, en daar zijn we dankbaar voor. Klim Op heeft ook een  ijverige, maar ook gezellige oudervereniging: de Vriendenkring. Zij ondersteunen de school in allerlei (pedagogische) initiatieven.

 

Voor ons is het belangrijk dat ook ouders zich thuis voelen op onze school. Onze deur staat altijd open om eender wat te bespreken.

In de rubrieken hiernaast vind je allerlei nuttige informatie over de dagelijkse werking van onze school.

45676870_1059326854241125_54977241909055