PRAKTISCHE INFO

Op deze pagina vind je info over:
 • schooltijden
 • financiën en facturatie
 • ongevalsaangifte en verzekering
 • afwezigheden
 • naschoolse les en buitenschoolse opvang
 • keuze levensbeschouwing
 • oudercontacten
 • nuttige infobronnen en links
Schooltijden

 

De school begint elke dag om 8.30u.

De poort gaat open om 8.15u. 
's Middags is de school uit om 12.05u.

De poort gaat terug open om 12.50u.
We vragen uitdrukkelijk dat de kinderen niet te vroeg voor de poort rondhangen. 
In de namiddag worden de lessen gegeven van 13.10u tot 15.00u.

 

De naschoolse lessen lopen van 15.10u  tot 15.45u.

Bij het verlaten van de school worden de rijen begeleid tot aan de Theo Verellenlaan, het Kerkplein of de Gasthuisstraat.

 

Opgelet: Wanneer kinderen (doktersbezoek, tandarts...) de school vroeger dienen te verlaten, dan moeten zij aan de klas worden afgehaald of een schriftelijke toelating hebben. Kinderen mogen tijdens schooluren niet zonder toezicht zijn.

 

 
Financiën

 

Betalingen / bijdrageregeling voor ouders

 

DUIDING

Vanaf 1 september 2008 werd de scherpe maximumfactuur in het basisonderwijs ingevoerd. De kosteloosheid van het onderwijs in Vlaanderen blijft absoluut gewaarborgd.

Waarborg voor kosteloos onderwijs, bepaald door het decreet basisonderwijs:

 • De school vraagt geen inschrijvingsgeld en geen bijdrage voor het gebruik van didactisch materiaal.

 • Alle materialen worden gratis aangeboden. Wat het schrijfgerief betreft, krijgen alle leerlingen een startset: potlood, balpen of vulpen, liniaal, gom en lijmstift. Wie roekeloos omgaat met dit materiaal (frequent verlies of schade) zal zelf instaan voor vervanging.

 • De ouders zorgen voor een stevige boekentas om boeken en schriften te beschermen.

 • De school stelt andere materialen als passers, vergrootglazen, kompassen, rekenmachines, enz. gratis ter beschikking van de leerlingen. Ze blijven wel eigendom van de school.

Wat kan wel aangerekend worden?

Het decreet voorziet dat de lagere school:

 • een scherpe maximumfactuur van 90 EUR kan aanrekenen, om de kosten te dekken die verbonden zijn aan activiteiten of materialen voor het behalen van de decretaal opgelegde eindtermen.

 • een minder scherpe maximumfactuur van 440 EUR (over 6 jaren lager onderwijs) kan aanrekenen voor de kosten van één- of meerdaagse activiteiten en uitstappen tijdens de schooluren.

 

BEREKENING

Bijdrage binnen de scherpe maximumfactuur van 90 EUR per schooljaar

(= het geïndexeerde bedrag vanaf sept. 2019):

 • het vervoer en de toegangsprijs bij pedagogisch-didactische uitstappen

 • deelnamekosten bij sportieve of culturele activiteiten (theater, MOEV,  workshops, ICO-dag)

 • sportuitrusting (maximum 2x turnpak bestaande uit broekje en T-shirt) en fluovestjes (2x)

 • kosten voor occasionele activiteiten, projecten, feestactiviteiten

 • bijdrage in het zwemonderricht (vervoer, huur zwembad, lesgevers)

 

Bijdrage binnen de minder scherpe maximumfactuur van maximum 440 EUR over de 6 schooljaren heen.

 • Meerdaagse uitstappen (tweejaarlijks):

  • L1 + L2: Boerderijklas (3 dagen) : maximum 95 euro, verspreid over drie schoolfacturen

  • L3 + L4: Zeeklassen (4 dagen): maximum 150 euro, verspreid over drie schoolfacturen

  • L5 + L6: Stadsklassen (3 dagen): maximum 115 euro, verspreid over drie schoolfacturen

 

Deze bedragen zijn inclusief korting, dankzij de activiteiten die de Vriendenkring en de school organiseren om de prijs te helpen drukken.  

 • Eendaagse uitstappen (tweejaarlijks; eenmalig te betalen op factuur Pasen): 20 EUR / schooljaar, dus  60 EUR op zes schooljaren.

Totaalbedrag op 6 schooljaren:  360 + 60 = 420 euro

 

Bijdrage voor facultatieve uitgaven (niet opgenomen in de maximumfactuur)

 • Middagtoezicht (vanaf 01/09/2019):

  • 10- beurtenkaart (0,50 EUR/beurt) :       5 EUR

  • Jaarabonnement (voordeeltarief) :         65 EUR

Uitgaande van 130 middagen. Op dit abonnement is geen terugbetaling mogelijk. Het wordt als volgt verrekend: 25 EUR (december), 20 EUR (Pasen), 20 EUR (juni)

 • Nieuwjaarsbrieven : prijs van de uitgever

 • Abonnementen op tijdschriften : prijs wordt bepaald door de uitgevers.

 • Steunacties (bv. Vriendenkring, sponsortocht): het staat de ouders vrij deze acties financieel te steunen.  Afrekening gebeurt contant.

 

FACTURATIE

 • Afrekeningen gebeuren via onze schoolrekening.  Ouders ontvangen drie keer per jaar een factuur:  in januari, omstreeks Pasen en in juni. Voor onkosten aangaande de maximumfactuur worden verder geen details gegeven.

 

 • De kosten worden als volgt gespreid over het schooljaar:

 

Schooljaar zonder meerdaagse uitstappen:

 • januari: factuur klassen 1 - 6: 30 euro

 • Pasen: factuur klassen 1 - 6: 30 euro + 20 euro (schooluitstappen)

 • juni: factuur klassen 1 - 6: 30 euro

Schooljaar MET meerdaagse uitstappen:

 • januari:

factuur klassen 1 – 2 : 30 euro + 35 euro

factuur klassen 3 - 4 : 30 euro + 50 euro

factuur klassen 5 - 6 : 30 euro + 40 euro

 • Pasen:

factuur klassen 1 – 2 : 30 euro + 30 euro

factuur klassen 3 - 4 : 30 euro + 50 euro

factuur klassen 5 - 6 : 30 euro + 40 euro

 • juni:

factuur klassen 1 – 2 : 30 euro + 30 euro

factuur klassen 3 - 4 : 30 euro + 50 euro

factuur klassen 5 - 6 : 30 euro + 35 euro

 

 • De facultatieve kosten worden op de passende factuur (periode) in rekening gebracht.

 • De facturen worden verstuurd, geïnd en opgevolgd door het gemeentebestuur Wuustwezel (dienst financiën)

 

 

Schooltoelagen Vlaamse overheid

Op 1 januari 2019 is het Groeipakket van start gegaan: de vernieuwde kinderbijslag. De huidige schooltoelagen (toelage voor kleuter-, lager en secundair onderwijs) worden vanaf schooljaar 2019-2020 vervangen door de schooltoeslag en worden dus geïntegreerd in dat Groeipakket.

De afdeling Studietoelagen staat vanaf dan enkel nog in voor de studietoelagen voor studenten in het hoger onderwijs.

Ben je een leerling in het kleuter, lager of secundair onderwijs , dan geldt het volgende: ?

 • Je moet vanaf schooljaar 2019-2020 geen aanvraag meer indienen bij de afdeling Studietoelagen. De berekening en uitbetaling van de schooltoeslag zal gebeuren via je uitbetaler van het Groeipakket (het vroegere kinderbijslagfonds).

 • Al je vragen over de schooltoeslag kan je stellen via info@groeipakket.be. Ook op www.groeipakket.be vind je heel wat informatie.

Verzekering

 

Voor ongevallen in de school en voor ongevallen op weg naar huis of omgekeerd, zijn de kinderen verzekerd.Hiervoor zijn formulieren beschikbaar in het secretariaat van de school. Deze dienen door de school en de behandelende geneesheer te worden inge­vuld. De ouders ondertekenen het formulier en kleven een strookje van het ziekenfonds op het blad.

De school stuurt de ingevulde formulieren naar verzekeraar Ethias. Deze betaalt remgeld terug, wat wil zeggen het verschil tussen het totale bedrag dat door u werd betaald en het gedeelte dat u ontvangen heeft van het ziekenfonds. 

Hieronder vindt u de tekst uit de begeleidende brief bij het in te vullen verzekeringsformulier. Het formulier zelf kan u helemaal onderaan downloaden, afdrukken en gebruiken

 

Nog dit: wanneer kinderen (doktersbezoek, tandarts, ...) de school vroeger dienen te verlaten, dan moeten zij in de school worden afgehaald of een schriftelijke toelating hebben. Kinderen mogen tijdens schooluren niet zonder toezicht zijn. 

 

Ongevalsaangifte

Bij een aangifte dienen volgende richtlijnen stipt gevolgd te worden:

U neemt, indien u naar de dokter gaat, het bijgevoegde formulier mee en laat het door hem/haar invullen. U vult zelf vak 2 (op de eerste pagina) in. Vergeet niet uw rekeningnummer.

Op pagina 3 brengt u een kleefbriefje van uw mutualiteit aan, en dateert en ondertekent u het document. U bezorgt het ingevulde formulier terug op het bureel van de school.

U betaalt de rekeningen van dokter en/of apotheker.

Houd de doktersattesten goed bij en ga hiermee naar het ziekenfonds. U meldt daar wel dat het om een schoolongeval gaat. De bediende zal u een afrekening bezorgen. Deze afrekening(en) en de rekeningen waarvoor u geen tussenkomst ontving (rekening van de apotheker) bezorgt u terug op het bureel van de school. Wij zorgen voor de verder afhandeling van onze verzekeraar Ethias.

Als u nadien u vergoeding ontvangen hebt, wil u het ons dan laten weten. Zo kunnen wij het dossier sluiten. Bij onduidelijkheden, laat a.u.b. niet na ons te contacteren.

 

 

 

Afwezigheden

Elke afwezigheid moet met een schriftelijke verklaring (briefje) gewettigd worden. Deze briefjes bewaren de leerlingen steeds in hun boekentas, agenda of kaft.  Ouders mogen per schooljaar vier ziektebriefjes zelf invullen. Vanaf het vijfde ziektebriefje is er steeds een wettiging nodig  door de dokter. 

Ook als een leerling meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen afwezig is moet er een medisch attest aan de school bezorgd worden.

Als uw kind ‘s morgens ziek is, krijgen we graag een berichtje (vanaf 8.15u).

U bezorgt ons zo snel mogelijk (indien mogelijk dezelfde dag) het afwezigheidbriefje.

De leerkrachten bewaren alle ziektebriefjes en attesten chronologisch in hun aanwezigheidsdossier.

In het schoolreglement is de volledige versie van het departement onderwijs i.v.m. afwezigheden te lezen.

 

 

De opvang is voor kindjes van 2,5 tot en met 12 jaar.

De locaties zijn open van 7u 's morgens tot de school begint en van het einde van de school tot 18u30.

Schoolvrije dagen: reservatie vragen bij de kinderbegeleiders in de opvang.

Voor- en naschoolse opvang: geen reservatie nodig.

In de vakanties: online reserveren.

Adres: Gasthuisdreef 6A te Wuustwezel, tel 03 669 91 65

Meer info op: www.landelijkekinderopvang.be

Buitenschoolse opvang

 

Onze school werkt samen met de Landelijke Kinderopvang. Zij verzorgen opvang voor en na de schooluren, op woensdagnamiddagen, op schoolvrije dagen en in de schoolvakanties.

 

Naschoolse les

 

Maandag , dinsdag, donderdag en vrijdag is er telkens van 15.10u tot 15.45u naschoolse les en studiebegeleiding. De kinderen kunnen dan hun huiswerk maken, lessen leren onder begeleiding of ze worden bijgewerkt voor Frans, taal of een ander vak. Deze naschoolse lessen zijn gratis voor de ouders.

Keuze levensbeschouwing

 

In het officieel onderwijs wordt de keuze van de ouders en leerlingen i.v.m. hun levensbeschouwelijke opvattingen wettelijk gegarandeerd. Voor 8 september zijn de betrokken personen verplicht hun keuze kenbaar te maken voor wat betreft hun levensbeschouwing. Eens deze keuze bekend is, hoeft ze niet meer ieder schooljaar vernieuwd te worden, tenzij ouders hun keuze wensen aan te passen. Dat kan, maar steeds voor 8 september van elk nieuw schooljaar.
Na schriftelijke aanvraag voor 8 september kan een leerling ook vrijgesteld worden van het volgen van een cursus godsdienst of zedenleer. Deze lesuren zullen dan gebruikt worden voor studie van de eigen religie, filosofie of moraal.
Doorgaans worden de vakken godsdienst en zedenleer gegeven door bijzondere leerkrachten, dus niet door de klastitularis (zie 'schoolteam')

 

Oudercontacten

 

Elk schooljaar worden er verschillende oudercontacten georgani­seerd.

Begin september worden de ouders uitgenodigd voor een algemene infoavond.  In De ouders kunnen ook persoonlijk kennismaken met de nieuwe leerkracht van hun kind als ze dat wensen.

Op verschillende andere momenten in het schooljaar zijn er individu­ele contacten over de vorderingen van uw kind.   Deze worden aangekondigd op het Prikbord en de ouders worden uitgenodigd via een brief.

Na ieder rapport is er de mogelijkheid tot oudercontact, indien de leerkracht, de zorgcoördinator of de ouders dit nodig achten.

Opgelet: het is de bedoeling dat er voor gescheiden ouders slechts één oudercontact georganiseerd wordt!

Ook als de ouders andere problemen dan louter op vlak van leren ondervinden met hun kind, is het raadzaam spoedig een afspraak te maken met de school. 

 
Nuttige infobronnen:
 
Infogids basisonderwijs Vlaamse overheid

Het agentschap voor Onderwijsdiensten stelde een handige gids samen met vragen en antwoorden over  rechten en plichten van ouders en leerlingen in het basisonderwijs. Je kan deze gids hier downloaden:

Links:
 
vingers omhoog.jpg