leerlingenbegeleiding - zorgbeleid

Klim Op is een zorgende en zorgzame school. Het is onze verantwoordelijkheid om, in samenwerking met de ouders, onze leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden in hun leerproces. We vinden het belangrijk dat alle leerlingen zoveel mogelijk doelen en de eindtermen bereiken en dat ze zo zelfstandig mogelijk werken. Dat doen we door een zorgvuldig georganiseerde brede basiszorg binnen de eigen klas. Na regelmatige evaluaties en overleg sturen we bij waar nodig.

Visie

 

Het zorgbeleid is de verantwoordelijkheid van het ganse schoolteam en is gericht op de totale ontplooiing van de leerlingen. Onze leerkrachten trachten door middel van een gedifferentieerde aanpak het leren, de vaardigheden, talenten en zelfsturing van de leerlingen zo veel mogelijk te ontwikkelen.

Leerlingenbegeleiding betekent voor ons dat we zoveel mogelijk tegemoet komen aan de hulpvraag of behoefte van elk kind.  Dit kunnen leerlingen zijn met leerachterstand, een leerprobleem, maar ook met leervoorsprong. Zo hebben alle kinderen de nodige succeservaring en blijven ze gemotiveerd werken in de klas.

De organisatie van de zorg situeert zich op drie niveaus:

  1. De brede basiszorg (of  eerstelijnszorg) gebeurt in de klas en wordt georganiseerd door de klastitularis voor alle leerlingen.  Deze zorg heeft dan ook eerder een preventief dan curatief karakter. Leerkrachten worden gestimuleerd om hun handelen, vraagstelling, formulering van opdrachten, oefeningen, aan te passen aan de noden van de leerlingen. Differentiatie binnen de klas is volledig geïntegreerd in onze school. We hebben tijdens de les aandacht voor kinderen die extra oefening of uitleg nodig hebben. Opdrachten kunnen ingekort worden of de werkduur van een opdracht kan verlengd worden, zodat ook deze kinderen voldoende kansen krijgen. Tevens gaat onze aandacht uit naar kinderen die extra uitdagende leerstof nodig hebben, omdat ze de leerstof vaak te gemakkelijk vinden of al snel onder de knie hebben. Deze kinderen krijgen moeilijker werk dat dieper ingaat op de leerstof. Zo blijven ze zich betrokken voelen en blijft het leren zinvol en leuk voor hen (zie Pluswerk).  Kinderen kunnen ook ingeschakeld worden in de interne zorgorganisatie van de klas, bv. via peer tutoring. 

  2. De verhoogde zorg is bedoeld voor sommige kinderen.  Er worden dan bijkomende  maatregelen getroffen, zoals extra ondersteuning door een zorgondersteuner. De klasleerkracht roept de hulp in van het zorgteam voor het beantwoorden van de  zorgvraag. Het zorgteam tracht vervolgens een begeleidingsplan op te stellen waarmee de klasleerkracht en/of de zorgondersteuner aan de slag kan

  3. De uitgebreide zorg. Voor een kleine minderheid van de leerlingen doen we beroep doen op externe hulp: CLB, logopedist, ... Regelmatig overleg tussen ouders, leerkracht, zorgteam en CLB dragen ertoe bij dat alle betrokkenen zich gesteund voelen en dat voor de leerling echt alle kansen benut worden.

De focus bij dit alles mag niet liggen op de dingen die het kind niet kan of die niet willen lukken. Wij vertrekken vanuit de talenten en interesses van het kind, om van daaruit hiaten, tekorten, problemen bij te werken. Voor ons heeft elk kind een uniek patroon van talenten en een eigen leerstijl. Deze onderlinge verschillen tussen leerlingen begrijpen en benutten creëert een omgeving waarin leerlingen zich trots voelen, geaccepteerd, minder bang om te falen... Ze houden langer vol, blijven gemotiveerd omdat ze succes ervaren.

het zorgteam

 

Het zorgteam van Klim Op heeft specifieke taken in de leerlingenbegeleiding, met name op vlak van preventie en remediëring. Het zorgteam werkt zowel in de klas van de leerling (als ondersteuning) als buiten de klas.

Samen staan de zorgondersteuners in voor de organisatie en de opvolging van de zorg en van het van maat- en pluswerk.

Het zorgteam bestaat uit zorgcoördinator meester Lander, zorgondersteuners meester Tim en juf Sabine en meester Jan, de directeur.

zorgcoördinator

Meester Lander (Geysen), kinderpsycholoog van opleiding, doet de algemene coördinatie van het zorgbeleid. Hij staat in voor de organisatie en de opvolging van de LVS-toetsen (leerlingvolgsysteem).  Hij organiseert intern en extern (CLB) zorgoverleg.

Hij communiceert met alle betrokkenen: leerlingen, ouders, leerkrachten, directie,

externen,…

Meester Lander zorgt ook voor de sociaal-emotionele begeleiding van onze leerlingen.

techniek.jpg

Maat- en Pluswerk

 

We proberen ervoor te zorgen dat kinderen ‘naar school gaan’ een nuttige en interessante ervaring vinden.  Kinderen komen in aanmerking voor maatwerk omdat ze goede resultaten haalden op de leerlingvolgsysteemtesten van de school, omdat de klasleerkracht het ondervond of omdat een IQ-test een hoge score gaf.

 

Daardoor mogen deze kinderen tijdens de lessen sommige oefenbladen inkorten of zelfs overslaan: wij noemen dat compacten. De ‘vrijgekomen tijd’ wordt gewerkt aan maatwerk. Deze kinderen krijgen ‘verrijkingsoefeningen’. Deze oefeningen gaan dieper in op de leerstof.

 

Kinderen met een leervoorsprong hebben voldoende uitdaging nodig. Deze leerlingen krijgen dan moeilijker of ander werk (pluswerk), zoals het zelf maken van een project maken dat wordt voorgesteld aan de klas.

 

Er wordt ook gewerkt aan hun werkhouding. Maatwerkleerlingen moeten de noodzaak ondervinden om door te zetten en leren omgaan met falen.  Op deze manier ontwikkelen ze een leerstrategie die ze anders niet zouden nodig hebben omdat ze alles zo snel doorhebben.

 

 

 

 

 

 

 

Ook het creatief denken wordt ontwikkeld, bijvoorbeeld met de leuke oefeningen van ‘Outside The Box’. Hier leren de kinderen omgaan met de eigen ideeën en die van een ander. Er is altijd meer dan één manier om iets te doen of om over iets te denken!

 

Met al uw vragen omtrent zorg kan u steeds terecht bij onze zorgcoördinator Lander Geysen, rechtstreeks op 03 690 46 66 of via mail: lander@klimopgo.be

tutor.jpg
images.png