top of page

Over
onze school

Een team gemotiveerde meesters en juffen, secretaressen, poetsvrouwen en een hulpvaardige Vriendenkring staan klaar om het beste van zichzelf te geven in onze school.

Het is onze ambitie om onze leerlingen in de best mogelijke omstandigheden te laten ‘opklimmen’ en ze optimaal voor te bereiden op hun verdere schoolcarrière en het leven.

Als pluralistische dorpsschool doen we dat in solidariteit met elkaar en de ons omringende wereld, dichtbij en verder weg. 

Kwaliteitsonderwijs is bij ons geen kwestie van woorden, maar van daden.

50742636373_0a5358b683_q_edited.jpg
team klim op 23-24.jpg

Team Klim Op

Klastitularissen:

Eerste leerjaar 

Juf Anick Jacobs

Tweede leerjaar A

Juf Christel Vanblaere

Tweede leerjaar B

Juf Katrien Stremes

Derde leerjaar

Juf Hild Van Bavel

Vierde leerjaar   

Juf Griet Van Looveren

​Vijfde leerjaar

Juf Ilse Pleysier

Juf Joke Peeters

Zesde leerjaar

Juf Sandra Beyers

Leerlingbegeleiding:

 

Zorgcoördinator

Meester Lander Geysen

 

Klas- en zorgondersteuners

 • Mayra Van Landschoot : 5de, 3de + ATN

 • Sabine Janssens: 6de, 2de + zorg

 • Tim Pockelé: 4de + pluswerking + zorg + ICT

 • Leerondersteuning Prisma+: Debby Van Hoorick

​Bijzondere leermeesters:

 • L.O.  : Juf Dorien Debacker

 • ​Katholieke godsdienst : Juf Chantal Somers

 • Zedenleer : Jorijn D'Haene / Kim Anthonissen

 • Islam : Juf Derya Aydin

Secretariaat:

 • Linda Weygers (op dinsdag en vrijdag)

 • Elke Donkers (aanwezig op donderdag)

 

Poetspersoneel:

Pascale Degeeter, Hilde Renders, Linda Andries

Directeur:

Jan Peeters

Download:

techniek.jpg

Partners

SCHOOLBESTUUR:

DE GEMEENTE MAAKT SCHOOL
Onze school is een gemeenteschool.  Dat betekent dat het gemeentebestuur ook het school-bestuur is.  En daar zijn we blij om, want het beleidsniveau dat het dichtst bij de burger staat, geeft ook de beste garantie voor degelijk onderwijs. Het gemeentebestuur zorgt er onder andere voor dat de accommodatie en de veiligheid van onze school optimaal zijn.

Gemeentebestuur:
Gemeentepark 1, 2990 Wuustwezel
tel. 03 690 46 00
www.wuustwezel.be

 

SCHOLENGEMEENSCHAP
Klim Op maakt deel uit van de scholengemeenschap Grens. De Wissel (Centrum), ’t Blokje (Loenhout), Kadrie (Kalmthout), Wigo (Wildert – Essen) en Maatjes (Nieuwmoer) zijn onze partnerscholen.

Het secretariaat is gevestigd in De Wissel te Wuustwezel. 

Samen waken we over de kwaliteit van het gemeentelijk onderwijs in de streek. 

LEERSTEUNCENTRUM

Vanaf 1 september 2023 worden de ondersteuningsnetwerken omgevormd tot ‘leersteuncentra’. Dat zijn onafhankelijke organisaties, met eigen personeel, een eigen bestuursorgaan, inspraakorganen enz…

Het doel van een LSC (leersteuncentrum) is niet anders dan voorheen. Ze staan in voor de leerlingbegeleiding voor kinderen met specifieke onderwijsnoden in het gewoon onderwijs. Het gaat om de leerlingen die recht hebben op ondersteuning met het oog op gelijke onderwijskansen.  Ze werken rechtstreeks met de kinderen of ze ondersteunen de klasleerkrachten.

De scholen van scholengemeenschap Grens hebben ervoor gekozen om samen te werken met ‘Leersteuncentrum Antwerpen’. 

Ouders kunnen het leersteuncentrum Antwerpen rechtstreeks bereiken via: directie@prismaplus.be of via ons schoolanker Debby Van Hoorick : debby.vanhoorick@lsc-antwerpen.be

DE VRIENDENKRING

Ons oudercomité, Vriendenkring genaamd, is een vereniging van ouders van Klim Op, samen met het schoolteam.

De Vriendenkring is bekommerd om het onderwijs- en opvoedingswelzijn van de leerlingen en neemt allerlei initiatieven om de goede relatie tussen de ouders en de school te bevorderen. Deze initiatieven zijn van sociale, ontspannende, pedagogische of culturele aard.

De Vriendenkring zorgt ook voor bijkomende inkomsten voor de school. Daarvoor organiseert ze activiteiten, of doet ze beroep op externe krachten of sponsors of op subsidies vanwege de overheid.

 

Dagelijks bestuur:

Voorzitter : Thomas Weygers

Secretariaat : Tom De Cae

Penningmeester: Jill Looyen

Activiteiten door of met ondersteuning van de Vriendenkring:

 • Allerlei logistieke steun

 • Familiedag met wandeling

 • Gespreksavond

 • Knapdap

 • Kerstevent met kerstmarkt

 • Carnavalstoet en –feest

 • Voorjaar: verkoopactie

 • Klim Op Open Klasdag

 • Verkeersweek

 • Schoolfeest

 • Afscheidsreceptie 6de

DE SCHOOLRAAD
De schoolraad is een adviesorgaan dat bestaat uit leerkrachten, ouders, vertegenwoordigers van de lokale leefgemeenschap (ons dorp) en het schoolbestuur (ons gemeentebestuur).  Zij overleggen en adviseren onze school over o.a. het schoolreglement, verlofdagen, schooluren, de infrastructuur van de school, de jaarrekening, en nog vele andere zaken.
Zij waken dus mee over de kwaliteit van ons onderwijs.

ONDERWIJSKOEPEL

Het gemeentelijk onderwijs wordt ondersteund door OVSG (onderwijskoepel steden en gemeenten).

Meer over OVSG hier

CLB

CENTRUM VOOR LEERLINGBEGELEIDING

Vrij CLB Voor- en Noorderkempen is het centrum voor leerlingenbegeleiding dat verbonden is aan onze school. Zij werken samen met ouders, school en andere hulpverleners bij de begeleiding van leerlingen. Het welzijn van de leerling staat steeds centraal.

Het CLB werkt multidisciplinair, onafhankelijk en gratis. Alle medewerkers zijn gebonden door het beroepsgeheim. Het CLB werkt op vraag. Sommige tussenkomsten van het CLB zijn echter verplicht: de medische contactmomenten, maatregelen bij besmettelijke ziekten en tussenkomsten bij spijbelen.

Meer info over doel en werking CLB:  https://www.vrijclb.be/

 

 

Het CLB van onze school is:

VCLB Voor- en Noorderkempen

Nieuwstraat 67, 2910 Essen                                                            

Tel. 03/667.28.28                                              

e-mail : essen@vclbvnk.be           

Website   www.vclbvnk.be

Openingsuren:

Elke werkdag van 9u tot 12u en van 13u tot 16u (op maandag tot 18u)

Kijk voor sluitingsperiodes op de website!

 

Het CLB-team voor de school:

 

Aanwezigheid op school:

Zorgoverleg met onthaalteam steeds op maandag of vrijdag. De data worden steeds op het overleg afgesproken. De gemiddelde termijn tussen 2 onthaalmomenten is 2 weken, tenzij anders op vraag.

Waarvoor kan je terecht bij het CLB ?

Elke leerling (met of zonder ouders) naar het CLB…

 • als hij /zij ergens mee zit of zich niet goed in zijn vel voelt;

 • als er problemen zijn met leren;

 • voor hulp bij studie- en beroepskeuze;

 • met vragen over de gezondheid…

Een deel van wat het CLB doet is verplicht , namelijk…

 • medische contactmomenten;

 • maatregelen bij besmettelijke ziekten;

 • opvolgen leerplicht.

In bepaalde trajecten is tussenkomst van het CLB , onder andere…

 • om vroeger of later aan de lagere school te beginnen;

 • voor een ondersteuningsaanvraag bij het ondersteuningsnetwerk;

 • voor een overstap naar het buitengewoon onderwijs;

 • voor specifieke jeugdhulp, rechtstreeks of niet rechtstreeks toegankelijk

Contactmomenten en vaccinaties

Elke leerling heeft verschillende keren een contactmoment bij de CLB-arts en/of de paramedisch werker.

Het CLB biedt ook gratis inentingen aan. Daarbij wordt het vaccinatieprogramma gevolgd dat door de overheid is aanbevolen. Om inentingen te kunnen geven, heeft het CLB een schriftelijke toestemming nodig.

Een overzicht van de medische contactmomenten en soorten inentingen vind je terug op de website.

Tijdens het contactmoment mag men aan de paramedisch werker en de arts altijd vragen stellen.

 

CLB-dossier

Wat staat in het dossier?

Elke leerling heeft een CLB-dossier. Daarin komen de gegevens van de contactmomenten en alles wat met leerlingbegeleiding te maken heeft.

Het CLB houdt zich uiteraard aan de regels:

 • in het dossier komen naast medische gegevens enkel gegevens die nodig zijn voor de begeleiding;

 • de gegevens worden met de nodige discretie en zorgvuldigheid behandeld;

 • CLB- medewerkers houden zich aan het beroepsgeheim en het ‘decreet rechtspositie minderjarigen’.

 

Het dossier inkijken?

Voor leerlingen jonger dan 12 jaar, mogen de ouders of de opvoedingsverantwoordelijken het dossier inkijken.

Vanaf 12 jaar mag een leerling zelf zijn CLB- dossier inkijken als we vinden dat de leerling deze informatie kan begrijpen. Ouders of opvoedingsverantwoordelijken mogen het dossier dan enkel inkijken mits toestemming van de leerling.

Inkijken gebeurt altijd tijdens een gesprek waarin uitleg gegeven wordt. Je kan een kopie vragen van de gegevens die je mag inkijken. Die kopie is vertrouwelijk en mag alleen gebruikt worden in het kader van jeugdhulp.

Je kan vragen om sommige gegevens niet in het dossier op te nemen. Daarvoor moet je een ernstige reden hebben. Het mag bovendien niet gaan om gegevens die verplicht moeten verwerkt worden, zoals leerplichtbegeleiding en de resultaten van de contactmomenten.

Naar een nieuwe school?

Wanneer je naar een andere school gaat die niet door Vrij CLB Voor- en Noorderkempen (VNK) begeleid wordt, dan gaat het CLB- dossier naar het CLB waar de nieuwe school mee samenwerkt. Je kan je daartegen verzetten. Sommige gegevens worden echter verplicht doorgegeven en kun je niet weigeren: identificatiegegevens, gegevens over leerplicht, inentingen en contactmomenten.

Als je niet wil dat het hele dossier naar het nieuwe CLB gaat dan moet je dit binnen de 10 dagen na inschrijving in de nieuwe school schriftelijk laten weten aan VCLB VNK.

En later?

Een CLB-dossier wordt 10 jaar bijgehouden, te tellen vanaf de laatste CLB-tussenkomst. Daarna wordt het vernietigd.

Een klacht?

Ben je met iets niet tevreden, dan kan je dit telefonisch of schriftelijk melden. We hebben als CLB een vaste werkwijze om klachten te behandelen. Deze werkwijze garandeert dat elke klacht de nodige aandacht krijgt en met zorg behandeld wordt.

bottom of page